Thursday, February 12, 2009

The Stamford Hill Eruv Imbroglio Continues: Part 4

בס"ד

לכבוד הרב ליינמאן שליט"א

איני מבין מה המבוכה פה בענין העירוב.

לפי הקונטרס שהוציא הרב פדווה שליט"א יוצא, דלפי שסובר שעירנו יש לו דין רשות הרבים ולא מהני צורת הפתח, לכן אינו רוצה שיעשו עירוב. אבל כידוע הרבה רבנים בעירנו ס"ל כדעת גדולי הפוסקים שסוברים שדינו ככרמלית ומהני צוה"פ.

ואם כן, כמו בשאר הוראות איסור והיתר וכדומה שאין כל הרבנים בעירנו בדיעה אחת, שיש מחמירים ויש מקילים, כל אחד שואל ממורה הוראה שלו וכן נוהג, הוא הדין בזה, יעשו עירוב, וכל אחד ישאל מורה הוראה שלו כיצד להתנהג, וכאשר יפסוק כן יעשה.

ואם כוונת הרב פדווה שליט"א להודיע דעתו שמחמיר בזה, הרי הוציא כבר קונטרסו ונתפרסם דעתו בזה. ובודאי שאין כונתו לכפות דעתו על אחרים להראות "מי בראש".

ואם כן קשה:

למה לגרום מחלוקת על לא דבר?

למה לצער הרבה בני ישראל על לא דבר?

למה לגרום דיבורי לשון הרע על לא דבר?

ולמה לשבור התאחדות הקהלות החרדיות בידים לרסיסים?

למה? למה? למה?

איני מבין...

No comments:

Finally! Stamford Hill Joins the Club

Mazel Tov to the Jewish residents of Stamford Hill upon the establishment of their  eruv . Finally, the last bastion of opposition to the ...