Thursday, July 06, 2006

Part 5: Birur HaShitos ─ Regarding Shishim Ribo


ג. ויש שחלקו בין רחובות שבעיר, לבין דרכים שהם מחוץ לעיר, שבדרכים מחוץ לעיר בעינן שיעברו ששים רבוא כל יום, אבל בעיר אם יהי' מספר בני העיר בצירוף הנכנסים שם כל יום ששים רבוא, הרי כל רחובות העיר רה"ר.[18]

_____________________

[18] שו"ת אג"מ ח"א סי' קל"ט ענף ה', ובח"ד סי' פ"ז, ועיי"ש שמצדד שכן הוא ביאור שיטת רש"י והרא"ש ועוד ראשונים, דסגי בזה שיש בעיר ס"ר ומצרפינן אפילו הנמצאים בבתים, (ועיי"ש שמסיק שיש להקל, דבעינן ס"ר בצירוף בכל הרחובות, ולא מצטרפי אלו שבבתים, ושיטתו זו יתבאר להלן סעיף ח' עיי"ש), ובדרך שחוץ לעיר בעינן ס"ר עוברים בו כל יום.

ולכאו' שיטת האג"מ בזה הוא כעין פשרה בין שיטת המשכנ"י ושיטת הב"א, דבזה שמצרף כל בני העיר אפילו הנמצאים בבתים, הרי זה דומה להמשכנ"י, ומוכח דס"ל שהגדר בזה שס"ר שולטים, ואמנם בזה שמגביל הדבר דתלוי בס"ר בעיר דוקא, ולא מהני מה שעשוי בשביל ס"ר שיכולים לבא מחוץ לעיר וכשיטת המשכנ"י, (ועיי"ש עוד שכתב דבעינן שיהי' נמצאים ס"ר בעיר שהוא בשטח שהוא לכל היותר י"ב מיל על י"ב מיל, כלומר שאם הס"ר שבעיר מפוזרים בשטח גדול מזה, אינו רה"ר), הנה בזה דומה קצת להב"א, אלא שלהב"א בעינן שיהא שכיח ומצוי שיבואו שם הס"ר, ולא תלוי כלל בעיר.

וראוי לציין מ"ש באג"מ ח"ד סי' פ"ז ע"ד תיקון עירובין בעיר פלעטבוש וז"ל: "עכ"פ אני סובר כן לדינא, (הביאור בשיטת רש"י בתנאי ס"ר) אבל לא רציתי לומר זה לפס"ד ברור, מאחר שלא הוזכר זה בפירוש בדברי רבותינו האחרונים, ובערוך השלחן משמע שודאי לא נחית לזה כו' אבל בזה טעם למה שלא אמרתי למה שאני סובר לפס"ד ברור, אבל מאחר שיצא קול שאני הוא המתיר, שהוא בעצם נגד מ"ש ונגד מה שאני סובר כן לדינא הוכרחתי לכתוב מכתבי זה" עכ"ל.

והנה עי' בהשמטות לח"ד (בעמוד תכ"ח) "וגם כתבתי באור על חשבון הס"ר שכל אלו הם חדושים שאף שברור לענ"ד שהוא אמת שייך למיפלג אחר שראו כל מה שכתבתי אם יש להם טעמים, אבל על ברוקלין שתלוי בדין הס"ר אם נמצאו בשטח דלא יותר מי"ב מיל, וכיון שנתברר שפלעטבוש יש שם הרבה יותר כו' וכן בארא פארק הוא אסור מדינא בלא דלתות עכ"ל, וכוונתו בזה צ"ב דכד דייקת שפיר תראה שלא מסיק לענין ברוקלין להדיא שדינו שונה ממנהעטען, (עי' ח"ד סי' פ"ט שכתב לענין מאנהעטן שאין למחות ביד המקילין), ושכאן צריך למחות ביד המקילין, אלא מסיק שבברוקלין הוא סובר לדינא שאסור, וגם צל"ע לפימ"ש הוא עצמו בס' פ"ז לענין עירוב בפלעטבוש, שהגם שהוא סובר כן לדינא מ"מ אינו אומר כן בתורת פס"ד ברור, כי לא הוזכר כדבריו בדברי האחרונים, א"כ צ"ב בכוונתו בההשמטה, ואם חזר ממ"ש בהתשובה הנ"ל, ורצונו מעתה לפסוק בתורת פס"ד ברור, הו"ל לפרושי כן להדיא, וצ"ע.

ודע שיש עוד שיטה המובא בראשונים בהיפך ממש מסברת האג"מ, והוא מ"ש הרמב"ן במס' עירובין דף נ"ט ע"א וז"ל: "ושמא דעת הראשונים לומר שהאיסרטיא שהיא כבושה חוץ לעיירות והולכים ממנו מעיר לעיר וממדינה למדינה עד סוף כל העולם אין מדקדקין בה בעוברין עלי' ס"ר דהא דכולי עלמא הוא, אבל בתוך העיר אין שם רה"ר בלא ס"ר דתהוי כדגלי מדבר" עכ"ל, ובשו"ת ישועות מלכו סי' כ"א וסי' כ"ב החזיק בשיטה זו, וכ"כ גם בספר בית יעקב עמ"ס עירובין דף ו' ע"א מסברא דנפשי', ואמנם בשו"ת אבני נזר סי' רע"ג הביא דברי הי"מ ודחאו, וז"ל: "סוף דבר מוכח בראשונים התוס' ומרדכי וריא"ז שאינם מחולקים בכך והרמב"ן שרצה לחלק בכך תברי' לגזיזי' וכתב שאינו מחוור" עכ"ל, וכן עי' שו"ת מהרש"ם ח"א סי' קס"ב שדחה שיטה זו.

No comments:

Finally! Stamford Hill Joins the Club

Mazel Tov to the Jewish residents of Stamford Hill upon the establishment of their  eruv . Finally, the last bastion of opposition to the ...