Monday, September 18, 2006

Eruv Stories: An Act of Espionage?

עלילות שוא ושקר נגד קדושת העירוב


"בשנת תרע"ד כשפרצה המלחמה העולמית, וקודם ר"ה עברו החיילים של רוסיא לגבול גאליציע, היה בית וועד של המיניסטארין בעירי עיר קארוב סמוך לגבול גאליציע, והשר ניקאלי ניקאלעוויטץ היה היו"ר.

וכאשר דרכי היה תמיד להשגיח בכל עש"ק שהעירובין יהיו מסודרים - ואף שתקנתי גם דלתות להיתר עירובין עכ"ז לא סמכתי על זה (הדלתות) רק בדיעבד כשנתקלקל העירוב - וגם אז בשעת המלחמה בעש"ק השגחתי ותקנתי העירובין.

וביום ש"ק בא אלי שר גדול מפעטערבורג ופס"ד בידו איך שעשיתי בעש"ק עם העירוב טעלעפאן להשונא והנני מהמרגלים, והדבר היה נוגע לסכנת נפשות. והסברתי לו באריכות שהעירוב הזה הוא רק עפ"י דיני ישראל שיהיה מותר לטלטל בשבת, ואין לו שום שייכות לדברים כאלה, ובעזה"י מתוך נס גדול נצלתי מעונש החמור.

ובעת הזאת יצא קול רע בממשלת רוסיא שכל ישראל נחשד בחטא מרגל להשונא, ואז בא הרה"ג מהר"י צירלסאן מקעשינוב ז"ל להשר הנ"ל, והוא היה מכובד מאוד אצלו יען כי שניהם למדו יחד בעת שהיו ילדים בבית ספר אחד. והרב הנ"ל רצה להשפיע על השר הנ"ל שלא יאמין לדברים הללו והיה מכחיש לו אלו הדברים לגמרי, ואמר לו שהוא יכול להיות ערב בעד כל ישראל שאינם ח"ו מרגלים והוא שקר ועלילות. ואז שאל לו השר א"כ לפי דבריך מהיכן יצא קול על הכלל ישראל, והשיב לו הרב הנ"ל הלא למדת עמדי ביחד תורה, ונאמר אצל השבטים כשבאו למצרים לשבר אוכל ואמר להם אחיהם יוסף הצדיק "מרגלים אתם", ואף שהוא היה מכיר אותם שהם צדיקים עכ"ז יען שאמר להם בלשון זה "מרגלים", קבלה יש לנו שבאם צדיק הדור אומר איזה דיבור צריך אמירה זו להיות מקויים, לכן מאמירה זו יצא כעת הקול של מרגלים והיה השר משבח את דבריו".

)לשון הגה"צ ר' ארי' מרדכי רבינוביץ זצ"ל בספר "שערי אריה"(

No comments:

Finally! Stamford Hill Joins the Club

Mazel Tov to the Jewish residents of Stamford Hill upon the establishment of their  eruv . Finally, the last bastion of opposition to the ...