Monday, September 11, 2006

Part 9: Birur HaShitos ─ Regarding Shishim Ribo

ז. במקום שיש רחוב שעוברים בו ס"ר, י"א שכל הדרכים הנמשכים הימנו נידון כחלק מעצם הרה"ר, אע"ג שבאותם הדרכים אין ס"ר עוברים בהם,[26] והיינו דוקא אם אינם מתעקמים מהרה"ר כעין "ד", אלא נמשכים ממנו ביושר, וי"א דרק אותו הרחוב שעוברים בו הששים רבוא הוא הנידון כרה"ר, אבל רחובות שנמשכים הימנו אינם חלק מרה"ר.[27][26] האשל אברהם סי' שמ"ה עי' לשונו לעיל הערה הקודמת, ונראה ליישב בזה קושית המשכנ"י, שהקשה על שיטת הראשונים דמחנה ישראל לא הי' רה"ר, א"כ נמצא כאשר הוציאו מבתיהם הי' הוצאה מרה"י לרה"ר דרך סטיו, והרי נחלקו בזה בן עזאי וחכמים אי חייב כה"ג, עי' שבת דף ה' ע"ב, ולבן עזאי דפטור תקשי למה הזהירן משה לא תפיקו כו', הא אין בזה איסור הוצאה כלל, ועפ"י סברת הא"א לק"מ, כי אותן דרכים ממחנה ישראל שהיו מתפצלים ממחנה לוי', הי' ג"כ נחשב כחלק מרה"ר, ורק החלקים שהיו מתעקמים ממחנה לוי' הי' מקום פטור ודו"ק.
[27] כן מוכח דעת הב"א והישועת מלכו, עי' לעיל הערה כ"ב, דאפילו באותו דרך שעוברים במקום אחד ס"ר, רק אותו המקום נעשה רה"ר, ורק אם יהי' ב' מקומות בהדרך שעוברים שם ס"ר, ובאמצע הדרך נתמעטו העוברים, אז אותו מקום שבאמצע הוי רה"ר מדין מבוי שנתקצר, אבל כל שאר הדרך אינו רה"ר, וא"כ כ"ש דרכים המתפצלים מדרך שעוברים שם ס"ר, בודאי דאינו רה"ר כלל, דהא לא שייכא שם דין מבוי שנתקצר, ומוכח דפליגי הב"א והי"מ על הא"א, וכן משמע גם מהמשכנ"י בדעת הטור והשו"ע, עי' הערה הקודמת שהקשה לשיטת הטור ומחבר דמחנה ישראל לא הי' רה"ר א"כ לבן עזאי למה הזהירן משה , ומוכח דלית לי' סברת הא"א דלפי דבריו לק"מ, וכן משמע קצת דעת שו"ת מנחת אלעזר עי' לשונו לעיל הערה ח' דמשמע רק אותן רחובות דבקעי בהן ס"ר הוי רה"ר ולא המתפצלים מהם, וכן מוכח פשטות משמעות הרשב"ם והנמוק"י במס' ב"ב דף ס' שכל מחנה ישראל הי' רה"י.

No comments:

Series 2 - Part 8.1: Commentary on Eruvin Shiurim by Rabbi Shraga Kallus

The Shiur - Series 2 - 8.1: The Rebuttal - Series 2 - 8.1: ______________________________________ The Shiur - Series 2 - ...